MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Niektóre dokumenty zamieszczono jako skan wersji papierowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Strona internetowa nie posiada języka określonego w atrybucie lang.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre niedostępne materiały zostały wytworzone przez inne podmioty,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Smyk, dyrektor@1lochelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 506767898. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – Budynek szkoły, Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia – parter, przyziemie. Brak podjazdu dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku i wejść na kartę.
 2. Brak windy. Główna klatka schodowa spełnia normy szerokości. Boczne klatki schodowe nie spełniają norm szerokości. Schody mają spocznik. Korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Jest pochylnia w przyziemiu. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Są 3 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można zamówić tłumacza języka migowego przed wizytą.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – Budynek sali gimnastycznej, Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak utrudnień przy wejściu. Strefa kontroli w postaci wejść na kartę.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Są 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można zamówić tłumacza języka migowego przed wizytą.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – Budynek pływalni krytej, Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci wejść na kartę.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można zamówić tłumacza języka migowego przed wizytą.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl