MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

klasa politechniczna – dwujęzyczna

Klasa I E

politechniczna – dwujęzyczna

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski dwujęzyczny

 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, geografia

 

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

 

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język obcy nowożytny

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły i klasy: od 15 do 31 maja 2023 r.

 

Pamiętaj! Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału politechnicznego – dwujęzycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie są inne, niż terminy rekrutacyjne do pozostałych oddziałów w szkole i innych liceach! Wniosek o przyjęcie do oddziału politechnicznego – dwujęzycznego (1 E) musisz złożyć do dnia 31 maja 2023 r.

 

Nabór do oddziału politechnicznego – dwujęzycznego

I etap – wewnętrzny sprawdzian kompetencji językowych: część pisemna (za którą można uzyskać maksymalnie 50 punktów); kandydaci do oddziału politechnicznego – dwujęzycznego (1 E) w toku rekrutacji mogą zdobyć maksymalnie 250 punktów.

 

Termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów w postępowaniu uzupełniającym: 2 sierpnia 2023 r. godz. 10.00.

PRZYKŁADOWY TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

II etap – rekrutacja na zasadach ogólnych.

Kandydaci legitymujący się certyfikatem FCE, CAE, CPE są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego pod warunkiem przedłożenia oryginału certyfikatu i otrzymują 50 punktów.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zwolnieni są ze sprawdzianu kompetencji językowych i otrzymują 50 punktów.

 

 


Dlaczego warto wybrać tę klasę?

Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie przedmiotów w dwu językach usprawnia pracę mózgu, dając lepsze efekty w przyswajaniu wiedzy. Oprócz możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniowie tej klasy otrzymają w postaci języka obcego dodatkowe narzędzie do poznania świata.

  • Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów równolegle w językach polskim i angielskim. Przedmiotami realizowanymi w trybie dwujęzycznym będą biologia i geografia. Pozostałe przedmioty prowadzone będą w języku polskim.
  • Zdobędziesz wiedzę konieczną ze wszystkich przedmiotów, dodatkowe zaś godziny języka angielskiego pomogą Ci w dalszej karierze zawodowej.
  • Większość uczelni w toku rekrutacji stosuje korzystny przelicznik punktów dla absolwentów klas dwujęzycznych.
  • Masz większe szanse dostać się na studia zagraniczne.

Na jakim poziomie zdawana jest matura dwujęzyczna?

Egzamin na poziomie podstawowym określany jest jako poziom B1 – średnio zaawansowany, na poziomie rozszerzonym jako B2 – wyższy średnio zaawansowany, a na poziomie dwujęzycznym jako C1 – zaawansowany. Poszczególne komponenty egzaminu maturalnego z języka angielskiego różnią się nieznacznie (słuchanie oraz czytanie na poziomie C2, pozostałe części arkusza egzaminacyjnego na poziomie C1).

Profil politechniczny dwujęzyczny przygotuje Cię do dalszego kształcenia na kierunkach prowadzących zajęcia w języku angielskim (np. studiów filologicznych), ale także kierunkach politechnicznych czy ekonomicznych, na których językiem wykładowym jest angielski.

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

 

 

 

 

 

 

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl