MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Cele i zadania

Cele Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

 • Uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w relacjach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Uczenie się aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 • Stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, kreatywności, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 • Uczenie się demokratycznych form życia w społeczeństwie.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 • Uczenie się odpowiedzialności oraz rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.
 • Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
 • Organizowanie wolnego czasu uczniów.

Główne zadania

 • Współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb młodzieży.
 • Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych.
 • Dbanie o dobre imię i cześć szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Troska o sprzęt i urządzenia szkolne oraz organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.
 • Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między nauczycielami i uczniami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go za pośrednictwem opiekuna Samorządu Uczniowskiego dyrektorowi szkoły, członkom rady pedagogicznej lub rzecznikowi praw ucznia.
 • Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
Powrót