MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Stypendia

PROGRAMY STYPENDIALNE W R. SZK. 2023/2024

♦     ♦     ♦

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024”. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, a za jego realizację odpowiedzialny jest Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” skierowany jest do zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej (wynikającej z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadania przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), którzy w roku szkolnym 2023/2024 są uczniami klas V – VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać uczniowie, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim. Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 do 30 września 2023 r. Program zakłada przyznanie stypendiów na okres od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r.  w kwocie 600 zł miesięcznie najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W roku szkolnym 2023/2024 zostanie przyznanych 717 stypendiów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu (regulamin, wymagane dokumenty) znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia” oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 47 81 459, 81 44 16 713, 81 44 16 716, 81 44 16 776; adres e-mail: stypendia_ue@lubelskie.pl. Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie.pl z zakładki „stypendia” należy złożyć w wersji papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w terminie od 1 do 30 września 2023 r.

♦     ♦     ♦

W roku szkolnym 2023/2024 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm” podjęty Uchwałą Nr XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. [PRZECZYTAJ REGULAMIN]

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zameldowanych lub zamieszkujących na terenie Miasta Chełm będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych. W odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania wnioski będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm w Departamencie Oświaty w Wydziale Edukacji. Wypłata stypendiów dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będzie prowadzona w Urzędzie Miasta Chełm. Wnioski będą wydawane od 1 września 2023 r. Termin składania wniosków (w gabinecie pedagoga szkolnego) upływa 15 września 2023 r. Kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie, pod uwagę są brane dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. poz. 1481) [ZOBACZ][nowe kryteria dochodowe]. W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z miesiąca składania wniosku. Wysokość stypendium szkolnego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. poz. 1497. Po upływie terminu (15 września 2023 r.) dyrektor placówki oświatowej, która przyjęła wniosek, zapewnia jego sprawdzenie pod względem formalnym  i rachunkowym, w przypadku braków w dokumentach, stanowiących załączniki do wniosku, wezwanie do jego uzupełnienia, przekazanie złożonych wniosków wraz z dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem i zestawieniami dochodu.

Wniosek do pobrania

Oświadczenie o wysokości dochodu

W przypadku pytań i trudności  z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt z pedagogiem – p.  Małgorzatą Żebrowską – Zając (tel. 82 565 38 85).

Uczniowie mieszkający poza terenem Chełma składają wnioski w swoich gminach.

♦     ♦     ♦

15 czerwca 2023 r. weszły w życie „Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025” (Dz. U. z 2023 poz. 1046) oraz uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025. Zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”). Zgodnie z rozporządzeniem pomoc w ramach programu udzielana będzie uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszacym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6, uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – „Prawo oświatowe” (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe” (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klas I – II branżowej szkoły II stopnia, klas I – IV liceum ogólnokształcącego, klas I – III technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek kieruje się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym, który następnie przekazywany jest do organu prowadzącego szkołę. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

By uzyskać zwrot kosztów zakupu w ramach programu wyprawka szkolna, należy przedłożyć potwierdzenie, np. paragon, rachunek lub fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu: faktury VAT lub rachunku, lub paragonu, lub oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych albo materiałów ćwiczeniowych. W tym przypadku należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.

Zwrot środków za zakupione podręczniki wynosi maksymalnie 390 zł lub 445 zł na jednego ucznia w zależności od rodzaju szkoły.

Wniosek do pobrania

Oświadczenie do pobrania

♦     ♦     ♦

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce

Podstawa prawna: „Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół prowadzonych przez Miasto Chełm stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIX/324/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2017 roku. [PRZECZYTAJ REGULAMIN]

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce [POBIERZ WNIOSEK]
  • załączniki – zaświadczenie o braku nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w semestrze, za który ma być przyznane stypendium, dokumenty potwierdzające np. zaangażowanie się w pracę na rzecz szkoły lub środowiska, uzyskanie tytułu laureata konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, finalisty zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych [POBIERZ]

♦     ♦     ♦

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2023/2024

Kandydata – tylko jednego – do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025 powinna typować każda szkoła dla młodzieży, dająca możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Zgodnie z art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty „Stypendium Prezesa Rady Ministrów” przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre”. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2015 r. poz. 843), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Nie może kandydować do stypendium Prezesa Rady Ministrów uczeń, który w bieżącym roku szkolnym, tj. 2023/2024 ukończył naukę w szkole dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Samorząd uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej wnioski (wraz z uzasadnieniem) o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów w terminie umożliwiającym zatwierdzenie radzie pedagogicznej jednego kandydata do stypendium.

♦     ♦     ♦

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Kandydatami mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne. Zgodnie z art. 90i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty ww. stypendium może być przyznane uczniowi, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności: laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Wniosek zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia „przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana”. Szkoła może przekazać kuratorowi oświaty wnioski dla więcej niż jednego kandydata spełniającego kryteria wymienione w ustawie o systemie oświaty. Kandydatami do uzyskania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2023/2024, ukończyli szkołę.


PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ”

Program realizowany jest na dwu płaszczyznach:

  • MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA (w latach 2022 – 2026),
  • DOSTĘPNE MIESZKANIE (w latach 2022 – 2025).

Obie formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością zakładają zwiększenie możliwości ich samodzielnego funkcjonowania poprzez mechanizmy dofinansowania kosztów ponoszonych z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego oraz zamiany lokalu na bardziej dostępny. Realizatorem powyższych programów dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): [WEJDŹ].

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programach prosimy o kontakt:

Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych – Plac Niepodległości 1 (wejście od zachodniego parkingu – pokój nr 377), tel. 82 549 70 91, 82 564 38 55.


Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa sporo organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne. Stypendium może pomóc m. in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację projektu artystycznego. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów, konkursów i stażów na portalu MojeStypendium.pl [ZOBACZ], prowadzona od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć, pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.


Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl