MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Konkurs „Obchody świąt Bożego Narodzenia na świecie”

REGULAMIN KONKURSU

na prezentację multimedialną w ramach projektu

OBCHODY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA NA ŚWIECIE

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz tryb przeprowadzania Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka I LO w Chełmie.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów  I LO w Chełmie, zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”.

4. Celem Konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów świątecznych wśród młodzieży.

5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 21 października (dzień ogłoszenia Konkursu) do 1 grudnia 2019 r. (dzień zakończenia Konkursu).

Przedmiot Konkursu

1.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez uczniów (indywidualnie)  prezentacji multimedialnej (zawierającej 10 slajdów) na temat: OBCHODY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA NA ŚWIECIE.

2. Uczniowie przygotowują pracę w kategorii prezentacja multimedialna – w obrębie 10 slajdów muszą znaleźć się informacje o tradycjach i zwyczajach świątecznych.

3. Prezentacja musi zawierać wymyślone przez autora  oryginalne życzenia świąteczne.

4. Prezentacja musi być wzbogacona odpowiednim podkładem muzycznym.

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1.Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczniów I LO Chełmie.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Konkurs składa się z jednego etapu szkolnego.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną prezentację multimedialną wykonaną samodzielnie na potrzeby Konkursu. Prezentacja ta nie może być zgłoszona w innych konkursach.

5. Rysunki pobrane  z sieci powinny być opatrzone linkiem strony, z której zostały pobrane (zachowanie praw autorskich).

6. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła (linki stron z których korzystał przy tworzeniu pracy).

7. Prezentacja zgłoszona do Konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point (z rozszerzeniem *.ppt).

8. Prace należy składać na płycie CD/DVD RW lub pamięci flash (zgranie na szkolny komputer). Płyta powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa)  i dostarczona do biblioteki szkolnej do dnia 1 grudnia 2019 r.

9. Na zakończenie Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni trzech laureatów.

10. Przy ocenie prezentacji Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 1) spełnienie przez prezentację  warunków formalnych określonych w regulaminie; 2) zgodność z tematyką konkursu; 3) pomysłowość autora/autorów; 4) oryginalność prezentacji; 5) ciekawy sposób ujęcia tematu.

11. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r. podczas uroczystości Wigilii 6 Kultur w I LO w Chełmie.

12. O terminie uroczystości podsumowującej projekt uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem Ogłoszeń w dzienniku elektronicznym lub za pośrednictwem wychowawców klas.

13. Uczestnik Konkursu zgłaszający prezentację jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu (załącznik nr 1).

14. Uczestnicy Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od Organizatora .

15. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w prezentacji nadesłanej na Konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Komisja Konkursowa

1.W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową.

2. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac.

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagrody w Konkursie

1.Nagrodą w Konkursie będzie  upominek  ufundowany  przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, jeśli one nie wynikają z przyczyn od niego niezależnych.

4. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.

5. Wszystkie dokumenty, informacje i zmiany dotyczące Konkursu będą dostępne u Organizatora.

6. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora.

Załącznik:

1) oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu. [POBIERZ]

Powrót