MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Matura


INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU 2024


PRZEDMIOTY ZDAWANE JAKO OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE

Absolwent z roku 2024, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),

w części pisemnejjeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dodatkowo absolwent może zdawać do pięciu przedmiotów na poziomie rozszerzonym z listy przytoczonej wyżej.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2024 roku

[ZOBACZ]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

[ZOBACZ]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2024

[ZOBACZ]

Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym w roku 2024 [ZOBACZ]

Informatory maturalne [ZOBACZ]

O egzaminie maturalnym w latach 2023 – 2024 (w formułach 2015 i 2023) [ZOBACZ]

Materiały dla uczniów zdających maturę w formule 2023 [ZOBACZ]

Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024 [ZOBACZ]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 (w formułach 2015 i 2023)

[ZOBACZ]


DEKLARACJE MATURALNE

Każdy zdający z naszej szkoły musi złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci elektronicznej [WEJDŹ]. Dyrektor szkoły przekaże uczniom klas IV, którzy w 2024 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU 18 września 2023 r.

UWAGA! PRZED ZALOGOWANIEM SIĘ I ZŁOŻENIEM DEKLARACJI W SYSTEMIE „ZIU” ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ [ZOBACZ]

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV

Deklaracja wstępna – 2 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

Deklaracja ostateczna – 7 LUTEGO 2024 r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI DLA ABSOLWENTÓW

Deklaracja ostateczna – 7 LUTEGO 2024 r.


Sprawdź wyniki swoich egzaminów!

ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE „ZIU”

ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE „OBIEG”


WAŻNE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI OSTATECZNEJ: 7 LUTEGO 2024 R.

W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek. Wniosek wraz z uzasadnieniem [POBIERZ] oraz deklarację absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do 7 lutego 2024 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje wniosek dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, który informuje absolwenta oraz dyrektora szkoły, którą absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku nie później niż do 10 marca 2024 r.

♦     ♦     ♦

Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia – 7 marca 2024 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia – 7 marca 2024 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkoły w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim:

[ZOBACZ]

Sprawdź, czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny (wejście do ZIU za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub przez Profil Zaufany):

[ZOBACZ]

Powrót