MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Stołówka szkolna

MKF_4396 (Kopiowanie)

 Mieści się w przyziemiu (po prawej stronie od wejścia głównego do szkoły, po zejściu po schodach) i zapewnia przygotowywane na miejscu zdrowe posiłki w formie dwudaniowego obiadu, komponowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

 

Posiłki wydawane są w godzinach: 11.30 – 14.30.

 


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OBIAD:

UCZNIOWIE – 7,00 zł

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI, ADMINISTRACJI I OBSŁUGI – 14,50 zł

POZOSTAŁE OSOBY – 15,50 złOPŁATA ZA ŻYWIENIE W CZERWCU

UCZNIOWIE:  70,00 zł (10 DNI)

PRACOWNICY:  145,00 zł (10 DNI) 


Uwaga! Zastrzegamy sobie, z przyczyn niezależnych, zmiany w powyższym jadłospisie.

 

Nieobecności na obiadach zgłasza u intendenta p. Marty Staniak osobiście lub telefonicznie: 664 589 503

Odpłatność za obiady za dany miesiąc powinna być uiszczana przelewem (Bank PEKAO S.A. 55 1240 5497 1111 0010 7499 1841).

 

 • Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy I LO w Chełmie oraz ZSEiM w Chełmie.
 • Ze stołówki szkolnej mogą korzystać także osoby dochodzące z zewnątrz.
 • Uczniowie korzystający ze stołówki wnoszą opłaty indywidualnie lub finansowani są ze środków MOPR, gminnych ośrodków pomocy społecznej, rad rodziców oraz sponsorów.
 • Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego po uprzednim zgłoszeniu do intendenta.

OPŁATY

 • Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 • Cena obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w oparciu o kalkulację przygotowaną przez intendenta.
 • Dyrektor informuje organ prowadzący szkołę o stosowanych w danym roku szkolnym stawkach żywieniowych.
 • Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. „wsadu do kotła”.
 • Nauczyciele i inni pracownicy ponoszą odpłatność, stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz utrzymania i funkcjonowania kuchni według obowiązujących stawek VAT.
 • W sytuacji wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany stawki za posiłek po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest przelewem (Bank PEKAO S.A. 55 1240 5497 1111 0010 7499 1841) od 1 do 15 dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu obiady zostaną wstrzymane.
 • Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie kart obiadowych.

ZWROTY ZA OBIADY

 • Dopuszcza się możliwość odliczeń dziennej stawki obiadowej za dni nieobecne tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona u intendenta nie później niż w dniu poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie (664 589 503) – w przypadku SMS-a należy podać dane ucznia i klasę. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona zostanie w płatnościach za obiady w następnym miesiącu.
 • W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na obiedzie nie dokonuje się zwrotu kosztów.
 • Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzicom (opiekunom prawnym), którzy mają go dostarczyć dziecku do domu.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 • Posiłki wydawane są w godz. 11.30 – 14.30.
 • W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień sporządzony przez intendenta.
 • Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 • Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 • Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 • W przypadku zgubienia karty obiadowej uczeń zgłasza ten fakt intendentowi.
 • Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają dyżurujący nauczyciele.
 • Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
Powrót