MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT (tekst ujednolicony z dnia 30 sierpnia 2023 r.)

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PROCEDURY

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – formularze do pobrania

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Procedura korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I LO w Chełmie

Regulamin Pracy I LO w Chełmie

Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w I LO w Chełmie

Aneks nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych w I LO w Chełmie

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w I LO w Chełmie wraz z Zarządzeniem Dyrektora I LO w Chełmie

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w I LO w Chełmie – zał. nr 2 do Zarządzenia Dyrektora I LO w Chełmie

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w I LO w Chełmie – zał. nr 3 do Zarządzenia Dyrektora I LO w Chełmie

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie I LO w Chełmie

Aneks Nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie I LO w Chełmie


STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W I LO W CHEŁMIE

(wprowadzone Zarządzeniem nr 30/2023/2024 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie z dnia 14 lutego 2024 r. )

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem I LO w Chełmie

Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

Załącznik do procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich oraz sposoby dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

Załącznik do zasad przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich oraz sposobów dokumentowania i zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

Zasady określające zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu I LO w Chełmie do stosowania standardów ochrony małoletnich, zasady przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposoby dokumentowania tej czynności

Załącznik nr 1 do zasad określających zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu I LO w Chełmie do stosowania standardów ochrony małoletnich, zasad przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposobów dokumentowania tej czynności

Załącznik nr 2 do zasad określających zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu I LO w Chełmie do stosowania standardów ochrony małoletnich, zasad przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposobów dokumentowania tej czynności

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym standardów ochrony małoletnich do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

Wymogi zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi


 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

UWAGA !!! Podręczniki do nauki języków obcych będą podane uczniom w pierwszym tygodniu września.

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

KLASY I

KLASY II

KLASY III

KLASY IV

Powrót