MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT (tekst ujednolicony z dnia 30 sierpnia 2023 r.)

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PROCEDURY

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – formularze do pobrania

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA w sprawie wprowadzenia obowiązków i zasad dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Procedura korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I LO w Chełmie

Regulamin Pracy I LO w Chełmie

Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w I LO w Chełmie

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w I LO w Chełmie wraz z Zarządzeniem Dyrektora I LO w Chełmie

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w I LO w Chełmie – zał. nr 2 do Zarządzenia Dyrektora I LO w Chełmie

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w I LO w Chełmie – zał. nr 3 do Zarządzenia Dyrektora I LO w Chełmie

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie I LO w Chełmie

Aneks Nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie I LO w Chełmie

Zasady organizacji pracy szkoły w trybie stacjonarnym

Zasady organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w czasie nauczania innego niż stacjonarne

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

UWAGA !!! Podręczniki do nauki języków obcych będą podane uczniom w pierwszym tygodniu września.

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

KLASY I

KLASY II

KLASY III

KLASY IV

Powrót